Buletin fiscal nr. 1 – OUG nr. 114/29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

În data de 29 decembrie 2018, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1116 Ordonanţa de urgenţă nr. 114 prin care s-au instituit măsuri fiscale adiționale, precum și modificarea mai multor acte normative. Am rezumat în cele ce urmează principalele prevederi din OUG 114.

 Taxa pe active financiare

Cine o datorează?

Taxa este datorată de instituțiile bancare definite ca instituții de credit, persoane juridice române și sucursale din România ale institutiilor de credit străine. Alte instituții financiare (i.e. nebancare) nu datorează taxa pe active financiare.

Cum se calculează?

Taxa pe active se calculează prin aplicarea unei cote asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârșitul trimestrului de calcul, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Cota taxei pe active se diferențiază în funcție de amploarea depășirii pragului de referință de 2% a mediei trimestriale ROBOR (N.B. vă rugăm să rețineți că OUG 114 diferă în mai multe privințe față de versiunea proiect).

Media trimestrială ROBOR se stabilește pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calculate și publicate de Banca Națională a României pentru ultimul trimestru / semestru anterior trimestrului de calcul. Stabilirea și publicarea mediei trimestriale se efectuează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

După cum urmează:

 • Dacă media trimestrială ROBOR este până la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,1%;
 • Dacă media trimestrială ROBOR este între 0,51 – 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,2%;
 • Dacă media trimestrială ROBOR este între 1,01 – 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,3%;
 • Dacă media trimestrială ROBOR este între 1,51 – 2 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referință, cota este de 0,4%;
 • Dacă media trimestrială ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referință, cota este de 0,5%.

Termen de raportare și plată?

Taxa pe active se calculează, declară și plătește trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe active.

Alte aspecte

Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit.

Prevederile se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019, astfel că primul termen de raportare şi de plată este 25 aprilie 2019 pentru taxa aferentă primului trimestru din 2019.

OUG 114 nu oferă mai multe detalii privind clasele de active financiare care constituie baza impozabilă.

Impozit pe venit și contribuții sociale

Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor 

OUG 114 introduce o categorie nouă de persoane fizice scutite de la plata impozitului pe venituri din salarii și asimilate salariilor care desfășoară activități în sectorul construcțiilor. Scutirea se aplică în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

–       angajatorii desfășoară activități încadrate în anumite coduri CAEN, din care realizează o cifră de afaceri de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;

–       veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor, realizate în baza contractului individual de muncă, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei.

De asemenea, se vor aplica anumite facilități și în sfera contribuțiilor sociale pentru astfel de venituri din salarii și asimilate salariilor, în perioada 1 ianuarie 2019 –
31 decembrie 2028, după cum urmează:

–       reducerea cotei contribuției de asigurări sociale (pensie) datorată de angajat cu 3,75%;

–       scutirea de la plata contribuției la fondul de pensii administrat privat datorată de angajat, în limita cotei de 3,75%;

–       scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat;

–       scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale datorată de angajator în cazul condițiilor deosebite/speciale de muncă, potrivit legii;

–       reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Având în vedere faptul că venitul pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale reprezintă 15% din contribuția asiguratorie de muncă, la un simplu calcul matematic, cota redusă ar fi de 0,3375%. 

Persoanele rămân asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și beneficiază de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției asiguratorii pentru muncă.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112) depusă de către angajatorii care aplică facilitățile fiscale mai sus menționate reprezintă declarație pe proprie răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anumite domenii de activitate din sectorul construcțiilor, după cum sunt prevăzute de Codul fiscal, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 se stabilește la 3.000 lei lunar. Această sumă este stabilită în bani și nu include sporuri și alte adaosuri. Valoarea ia în considerare un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Tichete culturale

Se stabilește tratamentul fiscal aplicabil tichetelor culturale acordate potrivit Legii nr. 165/2018. Tichetele sunt impozabile în sensul impozitului pe venit și nu sunt subiect de contribuții sociale.

Indemnizațiile de hrană și de vacanță

Se stabilește tratamentul fiscal aplicabil indemnizațiilor de hrană și de vacanță acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Indemnizațiile sunt subiect de impozit pe venit și contribuții sociale.

Venituri din dobânzi și dividende

Se aduc clarificări privind veniturile din dobânzi și dividende luate în calcul pentru încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară din mai multe categorii de venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Astfel, se vor considera dobânzile încasate și dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale

Se introduce o categorie nouă de venituri pentru care nu există obligația depunerii declarației unice pentru venituri realizate, respectiv veniturile din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei dacă:

–       venitul net anual nu se determină în sistem real;

–       la sfârșitul anului anterior nu au fost îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente.

Impunerea veniturilor de mai sus se va face în baza declarației unice pentru venituri estimate.

Se clarifică faptul că bonificația pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice, în termenul prevăzut de lege, se acordă de către organul fiscal persoanelor fizice care au avut obligația depunerii declarației unice pentru venituri estimate pentru anul 2018.

Bonificația mai sus menționată reprezintă 5% din următoarele obligații fiscale pentru anul 2018, plătite integral până la 15 martie 2019, inclusiv: impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Prevederile privind sectorul construcțiilor și cele referitoare la tichetele culturale intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019, în timp ce celelalte intră în vigoare de la data de 29 decembrie 2018.

Taxa pe valoare adăugată

Prin OUG se prelungește până la 30 iunie 2022 aplicarea măsurilor  de simplificare pentru livrările de cereale și plante tehnice, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, livrarea de energie electrică către comercianți persoane impozabile, transferul de certificate verzi, livrările de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Accize

OUG aduce următoarele modificări în ceea ce privește accizele:

 • se majorează nivelul accizei totale aplicate în perioada 2019 – 2022 pentru  țigarete;
 • pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019, valoarea accizei specifice pentru țigarete se stabilește la 372,73 lei / 1000 țigarete;
 • se abrogă prevederile alin. (5) și (6) ale art. 342 din Codul Fiscal conform cărora cuantumul accizei  includea contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute în Legea nr. 95/2006, respectiv a cotei de 1% datorată Ministerului Tineretului și Sportului în baza Legii nr. 69/2000.

Totodată, OUG abrogă prevederile art. 367 – 375 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, prin care erau stabilite contribuțiile pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, precum și prevederile art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 prin care se stabilea contribuția de 1% pentru finanțarea activităților sportive.

 

Taxe și contribuții speciale

Prorogarea termenelor de aplicare a unor impozite din domeniul energiei electrice şi a unor resurse naturale

OUG 114 extinde aplicabilitatea impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, până la 31 decembrie 2021.

OUG 114 extinde aplicabilitatea impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, până la 31 decembrie 2021.

Legea energiei electrice și a gazelor naturale

OUG 114 aduce modificări Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Printre modificări, menționăm:

 • În perioada 1 aprilie 2019 – 28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară activități de extracție și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili;
 • Aplicarea unei amenzi în cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancțiunii contravenționale pentru nerespectarea anumitor prevederi, inclusiv cea aferenta practicării unui preț de max. 68 lei/MWh menționată mai sus.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

OUG 114 aduce modificări OUG privind comunicațiile electronice. Printre modificări, menționăm:

 • In vederea acordării licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă, valorile minime sunt stabilite la 2%, respectiv 4% din cifra de afaceri, în funcție de tipul benzii de frecvență radio;
 • Prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență în cuantum de 4% din cifra de afaceri, din anul precedent prelungirii, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența;
 • Sunt prevăzute penalități reprezentând 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din cifra de afaceri din anul precendent pentru fiecare zi de utilizare a frecventei radio fara licență. În plus, nerespectarea anumitor prevederi sunt sancționate cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

OUG 114 aduce modificări OUG privind organizarea și funcționarea ANRE.

Contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE, cifră de afaceri calculată conform reglementărilor ANRE.

Măsuri fiscale adiționale pentru organizatorii de jocuri de noroc online

Începând cu 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% din totalul taxelor de participare încasate lunar.

Taxa se calculează, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.

Diverse

Anumiți operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară au obligația distribuirii și virării, in termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub forma de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve.

Sistemul public de pensii

Începând cu 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și, începând cu 1 septembrie 2019, se majorează cu 15%, fiind de 1.265 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale minime pentru pensionari se menține la 640 lei și, începând cu 1 septembrie 2019, se majorează cu 10%, fiind de 704 lei.

În anul 2019, indicele de corecție utilizat la calculul pensiilor publice este de 1,20.

Fonduri de pensii administrate privat

Ordonanța de Urgență aduce modificări și completări la Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Se introduce opțiunea persoanei participante la fondul de pensii de a se transfera, în baza unei cereri individuale, dar nu mai devreme de cinci ani de la participarea la respectivul fond, la sistemul public de pensii. Sumele acumulate până la data transferului rămân în contul  participantului, administrat de fondul de pensii private, până la deschiderea dreptului la pensia privată.

Printre alte modificări/completări aduse se numără prevederi privind capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii, în raport cu valoarea contribuțiilor participanților și referitoare la comisionul de administrare al fondului. 

Pregătit de către:

Valentin Crețu, Manager Taxe

Silviu Savu, Manager, Taxe indirecte

Stela Andrei, Director, Impozit pe venit și contribuții socialeLasă un răspuns