Buletin fiscal nr. 18 – Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

În această ediție:

 • Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Hotărârea de Guvern nr. 354 / 16 mai 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018

Am sumarizat în cele ce urmează cele mai importante modificări şi completări aduse de Hotărârea de Guvern nr. 354 / 25 mai 2018 Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

 • Impozitul pe profit

Se introduc clarificări pentru perioada aplicării prevederilor art. 25 alin. (3) lit. n) din Codul Fiscal, privind limitarea la plafonul de 30% a deductibilităţii cheltuielilor reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate (perioada 1 ianuarie 2018 – 26 martie 2018).

Conform normelor de aplicare, pentru perioada respectivă, se acordă deductibilitate doar pentru 30% din valoarea creanțelor înstrăinate, indiferent dacă scoaterea din evidență a acestora a fost contabilizată pe seama conturilor de cheltuieli sau nu. În cazul cedării creanţei de către cesionar, valoarea creanţei înstrăinate este costul de achiziţie al acesteia.

De asemenea, în măsura în care nu au fost contabilizate ca și venituri, anularea provizioanelor specifice / ajustărilor pentru depreciere sau, după caz, valorii pierderilor așteptate, aferente creanțelor înstrăinate, care au fost anterior deduse, precum și prețul de cesiune al creanțelor, vor fi considerate elemente similare veniturilor.

Separat de cele de mai sus, se aduc clarificări cu privire la aplicarea regulilor privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.

Spre exemplu, normele introduse precizează faptul că, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozitul pe profit trimestrial, plafonul deductibil de 200.000 euro se determină utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a fiecărui trimestru și pentru ultima zi a anului fiscal.

De asemenea, se aduc clarificări cu privire la cazul contribuabililor pentru care anul fiscal cuprinde atât perioade din anul 2017, cât şi din anul 2018. Mai exact, pentru determinarea nivelului deductibil al cheltuielilor cu dobânzile şi a pierderii nete din diferențe de curs valutar înregistrate până la data de 31 decembrie 2017, respectiv pentru determinarea nivelului deductibil al dobânzii si a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic în conformitate cu prevederile în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018, aceşti contribuabili vor lua in considerare veniturile, cheltuielile (şi celelalte elemente) corespunzătoare fiecărei perioade în parte.

Suplimentar, normele clarifică faptul că prevederea privind neincluderea în valoarea fiscală a costurilor de dobândă şi altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic se aplică doar pentru activele produse şi / sau achiziţionate după data de 1 ianuarie 2018.

În plus, noile norme introduc şi un exemplu de calcul pentru aplicarea regulilor privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.

 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Normele Metodologice au fost modificate în sensul alinierii cu noile prevederi ale Codului Fiscal aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018.

De asemenea, se clarifică faptul că microîntreprinderile care îndeplinesc condițiile impuse de lege vor putea opta pentru aplicarea impozitului de profit in cursul oricărui trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, urmând ca efectuarea calculului si plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice impozitul pe profit să se facă luând în considerare veniturile si cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul în care şi-au exercitat această opţiune.

În plus, potrivit noilor norme, la stabilirea numărului de salariați, in sensul determinării cotei de impozitare, se vor lua în considerare şi contractele individuale de muncă / convențiile individuale de muncă, încheiate potrivit legilor speciale, precum şi contractele suspendate, potrivit legii.

 • Taxa pe valoarea adaugata

Se detaliaza regulile aplicabile cu privire la includerea sau nu in sfera de aplicare a TVA al operatiunilor de cercetare – dezvoltare. De asemenea, se mentioneaza ca atat timp cat cercetarea-dezvoltarea se va realiza in vederea desfasurarii activitatii economice, persoanele impozabile isi pot exercita dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor destinate acestei activitati.

Se introduc prevederi cu privire la faptul ca organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe (asa cum sunt definite in legislatia relevanta) sunt persoane impozabile din perspectiva TVA. In plus, se clarifica ce tip de remuneratii percepute de aceste organisme sunt sau nu in sfera de TVA.

 • Accize si alte taxe speciale

Prin actul normativ se coreleaza prevederile Normelor metodologice cu cele ale Codului fiscal in ceea ce priveste stabilirea autoritatilor competente care efectueaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati. Astfel, autorizarea se realizeaza de catre autoritatea fiscala teritoriala definita conform prevederilor din Codul fiscal.

Totodata, operatorii economici care extrag carbune, produc cocs, si cei care efectueaza achizitii intracomunitare sau importa astfel de produse precum si producatorii, distribuitorii sau redistribuitorii de energie electrica si distribuitorii sau redistribuitorii de gaz natural, se inregistreaza la nivelul autoritatii fiscale teritoriale definita conform prevederilor din Codul fiscal.

A fost stabilita urmatoarea formula de denaturare completa a alcoolului etilic in concentratie pe hectolitru de alcool pur:

 • 1 litru (chimic pur) de metiletilcetona;
 • 1 litru (chimic pur) de izopropanol;
 • 1 gram (chimic pur) de benzoat de denatoniu.

Se introduce procedura si conditiile de acordare a restituirii accizelor nearmonizate platite la bugetul de stat in Romania pentru produsele din tutun incalzit, fabricate in antrepozitele fiscale din Romania si care ulterior sunt livrate intracomunitar sau la export

 • Impozitul pe venit

Prin aceste modificări, Normele metodologice au fost corelate cu noile prevederi ale Codului Fiscal, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2018.

De asemenea, Normele metodologice au fost corelate cu modificările aduse prin Ordonanța nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 și Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind simplificarea obligațiilor de raportare pentru persoane fizice.

Venituri din activități independente

Printre alte modificări legate de cele menționate mai sus, o nouă prevedere afirmă că aportul în numerar și / sau în natură, efectuat din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia, nu reprezintă un venit brut

Salariul și alte venituri

Majoritatea modificărilor au fost făcute în sensul corelării cu noile prevederi ale Codului Fiscal, în ceea ce privește: cota de impozitare, deducerile personale și cele privind asigurările medicale furnizate sub formă de abonament, opțiunea de distribuirea de către angajatori a unei cote de 2% sau 3,5% pentru susținerea entităților non-profit sau burse private.

Declarația unică privind impozitul pe venit și a contribuțiile sociale și calcularea și plata impozitului anual estimat și final

Normele metodologice au fost corelate cu prevederile referitoare la declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. De asemenea, sunt incluse câteva exemple privind: calculul impozitului pe venit datorat pentru anumite tipuri de venituri, bonificațiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 18/2018 (în anumite condiții), precum și aplicarea creditului fiscal în cazul veniturilor obținute din străinătate.

Documentele justificative legate de regularizarea impozitului datorat în România pentru veniturile obtinute din România pentru activități desfășurate în străinătate precum și cele referitoare la aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevăzute de convențiile de evitare a dublei impuneri, în cazul veniturilor obținute din străinătate, se păstrează de către contribuabil și nu mai trebuie anexate declarației unice.

 • Contribuții sociale

Majoritatea modificărilor au fost făcute în sensul corelării cu noile prevederi ale Codului Fiscal legate de declararea, calcularea și plata contribuțiilor sociale pentru veniturile din activități independente, proprietate intelectuală, chirii, etc. Au fost introduse o serie de exemple pentru aplicarea acestor prevederi.

 • Impozite și taxe locale

Cu privire la impozitul pe clădiri, noile norme specifică documentele ce trebuie depuse la organul fiscal de titularii dreptului de proprietate sau administrare a unei clădiri clasificate ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic pentru aplicarea scutirii de impozit.

Cu privire la impozitul pe teren, principalele modificări aduse Normelor Metodologice au fost făcute în sensul alinierii cu prevederile Codului Fiscal aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018.

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns