Buletin fiscal nr.34 – Cazul C-101/16 Paper Consult

În 19 Octombrie 2017, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat cu privire la întrebarea preliminară adresată de instanța din România în ceea ce privește alinierea cu legislația europeană a prevederilor naționale care prevăd refuzul dreptului de deducere a TVA în cazul achiziționării de bunuri si servicii de la contribuabilii declarați „inactivi” pe site-ul autorității fiscale.

Contribuabilii pot fi declarați „inactivi” în una din cele trei situații: (i) în cazul în care nu îndeplinesc nici o obligație declarativă pentru o perioadă de șase luni; (ii) în cazul în care se sustrag controalelor fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit identificarea acestuia; sau (iii) în cazul în care autoritățile fiscale au stabilit că nu își desfășoară activitatea la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

Autoritățile fiscale din România se așteaptă ca întreprinderile care înregistrează TVA deductibilă în Romania să verifice în mod regulat dacă furnizorii sunt publicați ca „inactivi” pe site înainte de a efectua tranzacții cu aceștia. Persoanele care achiziționează bunuri și / sau servicii de la furnizori persoane impozabile stabilite în România care au fost listați ca „inactivi” nu au dreptul să deducă cheltuielile și TVA aferentă pentru aceste achiziții. În cazul de față, furnizorul a fost înscris pe site-ul web al Autorității Fiscale ca fiind „inactiv” ca urmare a nedepunerii declarațiilor fiscale.

În conformitate cu opinia avocatului general, CJUE a considerat că întrebările adresate în esență privesc pe de o parte, dreptul de deducere și, pe de altă parte, lupta împotriva evaziunii fiscale.

Având în vedere dreptul de deducere, CJUE a constatat că acesta este un principiu fundamental al sistemului european de TVA și că, în principiu, nu poate fi limitat. Dreptul de deducere este supus atât îndeplinirii cerințelelor de fond, cât și cerințelor formale și, potrivit unei jurisprudențe constante, principiul neutralității TVA impune ca deducerea TVA să fie admisă dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă o persoană impozabilă nu a respectat unele dintre cerințele formale. Poziția este diferită numai dacă nerespectarea cerințelor formale împiedică prezentarea unor dovezi concludente care să ateste îndeplinirea cerințelor de fond sau dacă se stabilește că dreptul de deducere este invocat în mod fraudulos sau abuziv. Ceea ce nu a fost stabilit în acest caz.

În ceea ce privește reglementarile naționale în cauză cu privire la acțiunea principală, CJUE a considerat că acestea au ca obiectiv combaterea evaziunii fiscale în domeniul TVA. Cu toate acestea, deși este permisă urmărirea unui astfel de obiectiv, CJUE a concluzionat că măsurile depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului legitim urmărit de directiva de TVA. 

Hotărârea se referă la o modificare a Codului Fiscal, valabilă începând cu 1 ianuarie 2017, care permite oricărei persoane impozabile care a efectuat achiziții de la un operator care a fost declarat inactiv” sa deducă TVA-ul pentru achizițiile derulate în perioada de inactivitate a operatorului, în cazul in care operatorul iși remediază ulterior situația. Această hotărâre sugerează că o întreprindere poate deduce TVA aferentă achizițiilor de la operatori inactivi, chiar dacă operatorul nu se re-înregistrează în scopuri de TVA, cu condiția să poată dovedi, în mod obiectiv, că în timpul perioadei inactive operatorul (furnizorul) era o persoană impozabilă și condițiile de fond pentru deducere (în general) au fost îndeplinite și nu au existat indicii de fraudă. (Dispozițiile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2017 par să fie mai restrictive decât poziția prezentată de hotărâre).

Orice întreprindere căreia i-a fost refuzată deducerea TVA în România aferentă achizițiilor ca urmare a declarării furnizorilor săi drept inactivi” ar putea să ia în considerare transmiterea unor cereri către autoritățile fiscale din România.

Autor: Ramona Ștefan – Manager, Asistență fiscalăLasă un răspuns