Buletin fiscal Preturi de transfer – Ordin nr. 3049/2017 privind aprobarea modelului si continutului formularului “Raportul pentru fiecare tara in parte”

Ordinul nr. 3049/2017 emis de Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (publicat în Monitorul Oficial nr. 849/14 noiembrie 2017)

Prin Ordin se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare și depunere privind următoarele formulare:

 • Raportul pentru fiecare tară în parte („Raportul CBCR”), și
 • Notificare privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv privind identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare a grupului de întreprinderi multinaționale („Notificarea”).

Anumiți contribuabilii din România pot fi supuși acestor cerințe de raportare/notificare, în cazul în care aceștia sunt entități constitutive ale unui grup de întreprinderi multinaționale supus cerințelor de depunere a Raportului CBCR (și anume, grup cu venituri consolidate de 750 milioane de euro sau peste). Ordinul a fost astfel emis în aplicarea cerințelor prevăzute la art. 2913 alin. (1) (inclusiv anexa nr. 3) și art. 303 alin. (8) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – introduse în vederea implementării schimbului automat obligatoriu de informații cu privire la Raportul CBCR ca urmare a planului de măsuri BEPS.

Modelul și conținutul Raportului CBCR

Din perspectivă de conținut, modelul Raportului CBCR aprobat prin Ordin corespunde în general celui prevăzut de Directiva UE 2016/881 din 25 mai 2016 și presupune furnizarea de informații cu privire la următoarele:

 • Date de identificare privind entitatea raportoare din România;
 • Date de identificare ale grupului de întreprinderi multinaționale;
 • Tabel privind prezentarea generală a alocării veniturilor, impozitelor și activităților economice per jurisdicție fiscală;
 • Tabel cuprinzând lista tuturor entităților constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale incluse în fiecare agregare per jurisdicție fiscală;
 • Informații suplimentare necesare sau care ar facilita înțelegerea informațiilor obligatorii furnizate.

Informațiile necesare a fi prezentate în Raportul CBCR pentru fiecare an fiscal de raportare al grupului de întreprinderi multinaționale trebuie sa reflecte informații la nivelul fiecărei jurisdicții fiscale cu privire la toate entitățile constitutive ale grupului pentru perioada relevantă de referință, și anume:

 • anul fiscal respectiv al entităților constitutive (încheiat la aceeași dată cu anul fiscal al entității raportoare sau în perioada de 12 luni anterioară acestei date), sau
 • anul fiscal respectiv al entității raportoare.

Conținutul Notificării

Formularul Notificării aprobat prin Ordin presupune prezentarea următoarelor informații:

  • Date de identificare și informații privind calitatea contribuabilului din România ca entitate constitutivă a grupului de întreprinderi multinaționale (i.e. societate-mamă finală vs. societate-mamă surogat vs. entitate desemnată (UE) vs. entitate constitutivă);
  • Informații privind identitatea și jurisdicția fiscală de rezidentă a entității raportoare privind Raportul CBCR pentru grupul de întreprinderi multinaționale;
  • Data de început și încheiere a anului fiscal de raportare al grupului de întreprinderi multinaționale;
  • Data de început și încheiere a anului fiscal de raportare al contribuabilului roman.

Depunerea Raportului CBCR şi/sau a Notificării

Contribuabilii români supuși cerințelor de raportare/notificare privind Raportul CBCR în România trebuie sa depună Raportul CBCR/Notificarea la administrația fiscală responsabilă cu administrarea creanțelor acestora după cum urmează:

 • în format PDF (cu fișier XML atașat) pe suport CD însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Din perspectiva termenelor de depunere, sunt aplicabile următoarele:

 • Raportul CBCR: dacă se impune depunerea locala în România, Raportul CBCR trebuie depus în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale;
 • Notificarea: trebuie depusa în România până în ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale, dar nu mai târziu de termenul legal de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit (Declarația 101) pentru anul fiscal precedent al entității constitutive din România.

Instrucțiuni privind completarea Raportului CBCR pot fi regăsite în Ordin.

EY este în măsură să ofere suport cu privire la orice aspecte specifice legate de cele de mai sus.

 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

Adrian Rus – Director al Departamentului de Prețuri de Transfer

Monica Chiriac – Senior Manager, Prețuri de Transfer