Sumar legislativ – Noiembrie 2017

Modificari aduse Codului Fiscal

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 885 din 10 noiembrie 2017 

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 37/noiembrie 2017 pentru mai multe detalii.

 Legea nr. 209/3 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 875 din 7 noiembrie 2017

Legea aproba modificarile si completarile aduse art. 456 si art. 464 cu privire la scutirea de impozit pe cladiri si impozit pe teren aplicabila: 

  • cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, indiferent de proprietar, care au fatada stradala si/sau principal renovata sau reabilitata in conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu exceptia incaperilor care sunt utilizate in scopuri economice;
  • suprafetelor construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, astfel cum sunt mentionate mai sus. Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe teren pentru suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric.Legea va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018.

Impozit pe profit

Raportul pentru fiecare tara in parte („Raportul CBCR”)

Ordinul nr. 3049/24 octombrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si continutul formularului „Raportul pentru fiecare tara in parte” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 894/14 noiembrie 2017

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal Preturi de transfer din noiembrie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Obligatia de a negocia colectiv implementarea ultimelor modificari aduse Codului Fiscal

Obligatia de a initia negocieri colective, indiferent de numarul angajatilor din unitate, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse de OUG 79/2017 la Codul Fiscal cu privire la cuantumul cotelor de contributii de asigurari sociale datorate de angajati.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 82/8 noiembrie 2017 privind modificarea si completarea unor acte normative.  

Va rugam sa consultati Buletinul Juridic nr. 7/noiembrie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Impozitare internationala  

Conventia pentru evitarea dublei impuneri incheiata intre Romania si Bosnia si Hertegovina a fost supusa spre ratificare

Decretul nr. 988/16 noiembrie 2017 privind supunerea spre ratificare a Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit publicat in Monitorul Oficial nr. 903/17 noiembrie 2017

A fost supusa spre ratificare Conventia de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit si prevenirea evaziunii fiscale dintre Romania si Bosnia si Hertegovina, semnata la Sarajevo la 6 decembrie 2016.

OCDE a aprobat actualizarea pentru anul 2017 a Conventiei Model OCDE  

Consiliul OCDE a aprobat Conventia Model actualizata pentru anul 2017.

Actualizarea din 2017 cuprinde in primul rand modificari ale Conventiei Model OCDE aduse de actiunile proiectului BEPS inclusiv cu privire la urmatoarele articole:

·         Articolul 1 – Persoane vizate

·         Articolul 2 – Impozite vizate

·         Articolul 5 – Sediu permanent

·         Articolul 7 – Profiturile intreprinderii

·         Articolul 9 – Intreprinderi asociate

·         Articolul 25 – Procedura amiabila

·         Introducerea unui nou articol, 29 – Dreptul la beneficii

 

TVA

Procedura de restituire a TVA catre persoanele impozabile stabilite in afara Uniunii Europene

Ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 3.159/1 noiembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a TVA formulate de catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017

Prevederile Ordinului se aplica cererilor de rambursare depuse dupa data intrarii acestuia in vigoare . Cererile depuse anterior se solutioneaza potrivit Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele modificari aduse de Ordin sunt urmatoarele:

–       Alinierea referintelor la prevederile Codului fiscal valabil de la 1 ianuarie 2016 (Legea nr. 227/2015);

–       Introducerea de prevederi privind dreptul solicitantului de a fi ascultat in cazul refuzului acordarii rambursarii TVA de catre autoritatile fiscale competente;

–       Se mentioneaza ca, in situatia in care solicitantul isi desemneaza alt reprezentant fiscal pentru rambursari ulterioare, autoritatile fiscale ii vor atribui un cod de identificare fiscala diferit de codul atribuit vechiului reprezentant fiscal.

 

Procedura de inregistrare in scopuri de TVA la cererea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata anterior inregistrarea in scopuri de TVA

Ordinul nr. 3300/16 noiembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 938 din 28 noiembrie 2017

Principalele modificari introduse prin Ordin se refera la urmatoarele:

–       Se mentioneaza in mod expres ca, in cazul in care persoanei impozabile i-a fost anulat codul de TVA urmare a depunerii de deconturi de TVA fara tranzactii timp de 6 luni sau 2 trimestre consecutive, persoana impozabila va trebui sa declare ca aceasta va efectua activitati economice (in Formularul 099) in vederea inregistrarii in scopuri de TVA;

–       Autoritatile fiscale vor respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA depusa de societatile comerciale romanesti in cazul in care se stabileste ca acestea prezinta risc fiscal ridicat.

–       Inaintea luarii deciziei de respingere a cererii de inregistrare, autoritatile fiscale ii vor asigura contribuabilului exercitarea dreptului de a fi ascultat si posibilitatea de a oferi probe suplimentare relevante.

 

Limitarea dreptului de deducere a TVA in legatura cu autoturisme

Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/2012 a Consiliului din 7 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei de punere in aplicare 2012/232/UE de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292 din 10 noiembrie 2017

Consiliul Uniunii Europene a autorizat Romania sa continue aplicarea masurii de limitare la 50% a dreptului de deducere a TVA in cazul cumpararii, al achizitiei intracomunitare, al importului, inchirierii sau leasing-ului de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferenta cheltuielilor legate de vehiculele respective, inclusiv combustibilul, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu anumite exceptii, pana la data de 31 decembrie 2020.

 

Accize 

Aprobarea procedurii pentru solutionarea anumitor contestatii

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3004/16 noiembrie 2017 privind aprobarea Procedurii de solutionare a contestatiilor prevazute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) si art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 937 din 28 noiembrie 2017

Ordinul aproba procedura de solutionare a contestatiilor formulate de operatorii economici in urmatoarele situatii:

–       respingerea cererii de autorizare a antrepozitului fiscal;

–       suspendarea, revocarea, anularea autorizatiei de antrepozit fiscal;

–       respingerea cererilor de autorizare a operatorilor economici ca destinatari inregistrati, exportatori inregistrati sau importatori inregistrati;

–       revocarea autorizatiei de destinatar inregistrat, exportator inregistrat, importator inregistrat.

 

Vama 

Nomenclatura combinata

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei din 12 octombrie 2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L282/31.10.2017

Comisia Europeana a publicat versiunea valabila pentru anul 2018 a Nomenclaturii Combinate (NC).

 

Diverse 

Sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 217/17 noiembrie 2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 908 din 20 noiembrie 2017

Se aduc modificari la cauzele care determina suspendarea platii pensiei, precum si la conditiile care determina reluarea sa.

Se clarifica faptul ca in sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activitati dependente, indiferent de nivelul acestora, anumite categorii de pensionari si se introduc noi categorii. De asemenea, se clarifica faptul ca pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activitati independente, indiferent de nivelul acestora.

 

Tichete de cresa

Ordinul nr. 1851/25 octombrie 2017 al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul al II-lea al anului 2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017

 Pentru semestrul al II-lea al anului 2017, incepand cu luna noiembrie 2017, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa se mentine la nivelul de 440 lei.

 

Tichete de masa

Ordinul nr. 1852/25 octombrie 2017 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul al II-lea al anului 2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017

Pentru semestrul al II-lea al anului 2017, incepand cu luna noiembrie 2017, valoarea nominala maxima a unui tichet de masa se mentine la nivelul 15,09 lei.

 

Noi conturi contabile ce urmeaza a fi utilizate in contextul aplicarii mecanismului de plata defalcata a TVA

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.827/30 octombrie 2017 privind completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

Ordinul introduce conturile contabile ce urmeaza a fi utilizate pentru inregistrarea operatiunilor privind plata defalcata a TVA.

 

Aprobarea procedurii de restituire a TVA, taxelor vamale si a altor taxe platite de Guvernul SUA, personalul sau, contractori si personalul contractorilor

 Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3199/3 noiembrie 2017 pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale si a altor taxe platite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul sau, contractori si personalul contractorilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 884 din 9 noiembrie 2017

Ordinul prevede posibilitatea Guvernului SUA si a contractorilor sai, precum si a personalului acestora, de a solicita restituirea impozitelor, taxelor vamale si a taxelor aferente proviziilor, echipamentelor, materialelor, tehnologiilor, pregatirii sau serviciilor necesare implementarii Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul SUA privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare, semnat la Washington la 30 martie 1998.

Procedura de restituire presupune depunerea unei cereri, al carui format este prevazut de Ordin, catre autoritatea competenta, impreuna cu documentatia aferenta (daca este cazul).

Restituirea TVA se efectueaza in termen de 45 zile de la data depunerii cererii, in cazul in care nu sunt solicitate documente suplimentare.

 

Procedura de cesiune a dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale 

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3357/23 noiembrie 2017 pentru aprobarea procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creantelor fiscale, publicat in Monitorul Oficial nr. 931 din 27 noiembrie 2017

 La data intrarii in vigoare a Ordinului se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.308/2009. Respectivul ordin reglementa procedura de stingere prin compensare sau restituire a sumelor de TVA aprobate prin decizii de rambursare.

Conform Ordinului, creantele fiscale privind drepturi de rambursare / restituire pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor prin decizii de restituire.

In vederea efectuarii cesiunii, cesionarul trebuie sa depuna la autoritatile fiscale competente o notificare in acest sens, insotita de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune.

Termenul de solutionare a cererilor de restituire este de 45 de zile de la data depunerii cererii, insa acest termen poate fi prelungit in cazul in care este necesara prezentarea de documente suplimentare de catre contribuabil.

Restituirea creantelor fiscale catre cesionar se efectueaza dupa eventuala compensare a sumelor solicitare pentru restituire / rambursare cu obligatiile fiscale restante ale cedentului si, ulterior dupa compensarea acestora cu obligatiile fiscale restante ale cesionarului, daca este cazul.

Urmare a compensarii, autoritatea fiscala competenta emite o decizie in acest sens catre cesionar, data compensarii fiind considerata a fi data notificarii cesiunii.

 

Aprobarea anumitor proceduri cu privire la contribuabilii inactivi

Ordinul nr. 3289/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 929 din 27 noiembrie 2017

Ordinul aduce clarificari cu privire la procedurile de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, ce contine prevederi cu privire la Registrul contribuabililor / platitorilor inactivi / reactivati, cum ar fi:

–       sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor inactivi sunt considerate inactive pe perioada in care contribuabilii respective sunt inactivi;

–       sediile secundare inregistrate fiscal ale contribuabililor reactivati sunt considerate active incepand cu data reactivarii contribuabililor respectivi;

–       contribuabilii care depun cel putin o declaratie fiscala aferenta semestrului calendaristic, ulterior primirii notificarii privind nedepunerea declaratiilor fiscale, in termen de 15 zile de la primire, nu vor fi declarati inactivi.

In plus, Ordinul introduce urmatoarele proceduri: 

–       Procedura privind verificarea de catre organele cu atributii de executare silita a contribuabililor care nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;

–       Procedura privind verificarea conditiei de reactivare referitoare la functionarea contribuabililor declarati inactivi la domiciliul fiscal declarat, la propunerea organelor cu atributii de executare silita;

–       Procedura de indreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declarati inactivi ca urmare a constatarii organelor fiscale competente ca acesta nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, la propunerea organelor cu atributii de executare silita;

 

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2018 

Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1887/16 noiembrie 2017 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri in anul 2018, publicat in Monitorul Oficial nr. 939 din 28 noiembrie 2017

Pentru anul 2018 se pastreaza urmatoarele praguri valorice Intrastat: 900.000 lei atat pentru expedierile intra-UE de bunuri cat si pentru introducerile intra-UE de bunuri.

 

Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

Hotararea Guvernului nr. 804/8 noiembrie 2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, publicata in Monitorul Oficial nr. 907 din 20 noiembrie 2017

Hotararea aduce clarificari prevederilor legale privind aparatele de marcat electronice fiscale, dintre care mentionam urmatoarele:

–       sunt definite notiunile de comert ocazional si substitute de numerar;

–       se precizeaza ca, in situatia in care aparatul de marcat fiscal electronic nu functioneaza, operatorii economici sunt obligati sa emita chitante si facturi, la cererea clientilor;

–       sunt incluse exemple privind profesiile liberale exceptate de la aplicarea prevederilor privind aparatele de marcat electronice fiscale;

–       sunt prevazute detalii suplimentare cu privire la dispozitivele ce intra in categoria aparatelor de marcat electronice fiscale;

–       sunt mentionate date suplimentare ce trebuie inregistrate si stocate in memoria fiscala, cum ar fi: numarul si valoarea zilnica a bonurilor fiscale ce contin codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, precum si valoarea zilnica a TVA aferenta;

–       se mentioneaza ca sigilarea aparatelor de marcat fiscale electronice nu se va mai efectua in prezenta organului fiscal;

–       sunt prevazute informatii suplimentare privind caracteristicile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca aparatele de marcat fiscale electronice.

In plus, Hotararea introduce, prin Anexa 11, prevederi cu privire la specificatiile tehnice minimale necesare transmiterii datelor catre sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

Spatiul privat virtual

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3312/20 noiembrie 2017 privind abrogarea Ordinului nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat virtual, publicat in Monitorul Oficial nr. 926/24 noiembrie 2017

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat virtual, a fost abrogate.

 

Autori:

Cristina Clujescu – Tax Senior Manager

Inga Tigai – Tax Senior Manager

Catalina Cambei – Tax Manager

 Lasă un răspuns